Over ons privacybeleid
(gepubliceerd 20/05/2018 - update 24/05/2018)

De Maastrichtse Reddingsbrigade geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het bijhouden van onze ledenadministratie en het verbeteren van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld en wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op zowel uw lidmaatschap, het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van de Maastrichtse Reddingsbrigade. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 4 mei 2018 en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en indien deze gedeeld worden met derden, met wie en onder welke. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Onze ledenadministratie is vanuit een verplichting van de overkoepelende organisatie, Reddingsbrigade Nederland, opgenomen in Sportlink. Hierin registreren we digitaal de gegevens van het inschrijfformulier Dit betreft naast de NAW-gegevens ook de geboorteplaats, -datum en de bankrekeninggegevens. Alle specifieke onderdelen van uw lidmaatschap zijn ook in Sportlink geregistreerd. Sportlink heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato AG. Strato AG verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato AG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato AG is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Strato AG. Strato AG zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato AG. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato AG heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen van onze facturen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollies dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Voor het bijhouden van onze boekhouding en de facturatie maken wij gebruik van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw lidmaatschap alsook uw e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Informer is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Informer gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Voor het indienen van declaraties maken wij gebruik van Declaree, we delen uw naam en e-mailadres met Declaree. Deze gegevens worden gebruikt om het uitbetalen en administreren van declaraties mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Declaree is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Declaree gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Voor het gebruik en beheer van de voor de vereniging belangrijke documenten maken we gebruik van Dropbox om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de betreffende documenten. Ondanks dat Dropbox buiten de EU gevestigd is het onder de AVG toegestaan de data daar op te slaan. Dropbox is namelijk in het bezit van een Privacy Shield certificaat, dit certificaat is onder de AVG voldoende om data te mogen opslaan.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze ledenadministratie en dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw lidmaatschap of facturatie naar aanleiding van verleende diensten. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet om toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Welke gegevens wij verwerken kunt u lezen in ons verwerkingsregister.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan de Maastrichtse Reddingsbrigade op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid van ons bent. Dit betekent dat wij uw Sportlink-ID bewaren totdat u aangeeft dat u geen lid meer wenst te zijn. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw Sportlink-ID en documenten.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt tot u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van de Maastrichtse Reddingsbrigade. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Maastrichtse Reddingsbrigade
Oosterweertlaan 110
6229 XS Maastricht
Nederland
bestuur@maastrichtsereddingsbrigade.nl